HL Deb 17 June 1902 vol 109 c812

No. 2821. Germany (Hamburg);

No. 2822. Turkey (Palestine);

No. 2823. France (Pondicherry and Karikal).