HC Deb 15 March 1983 vol 39 cc143-6W
Mr. Wigley

asked the Secretary of State for Social Services if he will publish in the Official Report a list of those forms, pamphlets and leaflets produced by his Department which are available in a Welsh language version or in a bilingual Welsh-English version.

Mr. Newton

The following social security forms and leaflets are available in Welsh:

TAFLENNI
FIS1 Atodiad Incwm Teulu (Cynhwysir ffurflen gais yn y daflen).
(Leaflet and claim form. Family Income Supplement).

estimated. The amount represents the notional dynamised additional component and does not take account of any reduction in respect of the element for guaranteed minimum pension.

Table 1
Number of pensioners with additonal component (thousands)
Date Men Women All pensioners*
30 November 1979 77 13 90
28 November 1980 233 66 298
30 November 1981 392 121 512
30 September 1982 532 187 720
30 March 1983† 630 240 870
* Rounded to nearest thousand.
† Estimated.

M11 Sut mae gwneud cais i gael y rhain yn ddi-dâl—llaeth, sbectolau, triniaeth i'r dannedd, presgripsiwn.
(Application for free Welfare Foods, spectacles, dental care and prescriptions).
NI146 Catalog Taflenni Nawdd Cymdeithasol (Cynhwysir ffurflen archebu yn y daflen).
(Catalogue of Social Security Leaflets).
SB1 Help Ariannol—Budd-dâl Atodol (Cynhwysir ffurflen gais yn y daflen).
(Cash Help—Supplementary Benefit leaflet and claim form).
BUDD-DAL ATODOL
A11 Ffurflen gais i fyfyrwyr.
(Statement by claiment for Supplementary Benefit).

A235 Datganiad ynglyn ag amgylchiadau—ymgeisydd newydd.
(Postal enquiry form).
BUDD-DÂL SALWCH A BUDD-DÂL NIWEIDIAU
BF11C Cais am ychwanegiad mewn budd-dâl ar gyfer plentyn/plant.
(Claim for increase of Benefit for children).
BF11CW Cais am ychwanegiad mewn budd-dâl ar gyfer gwraig a plentyn/plant.
(Claim for increase of Benefit for children and wife).
BF11W Cais am ychwanegiad mewn budd-dâl ar gyfer gwraig.
(Claim for increase of Benefit for wife).
BUDD-DÂL SALWCH
BS2 Llythyr at ymgeisydd yn gofyn pam na wnaed cais mewn pryd.
(Letter asking for explanation of a late claim).
BS4 Gwrthod budd-dâl salwch—amodau cyfrannu heb eu bodloni.
(Refusal of benefit—first contribution condition not satisfied).
BS6 Gwrthod budd-dâl salwch—amodau cyfrannu heb eu bodloni.
(Refusal of benefit—second contribution condition not satisfied).
BS12 Llythyr a anfonir i ymgeisydd gyda thaliad cyntaf budd-dâl salwch.
(Letter saying how a payment has been calculated).
BUDD-DÂL MAMOLAETH
BM4 Cais am fudd-dâl mamolaeth.
(Claim for Maternity Benefit).
BM9 Hysbysiad am roi budd-dâl mamolaeth.
(Statement of award of Maternity Benefit).
BM9A Anfonir gyda'r ffurflen BM9 pan roir lwfans mamolaeth ar raddfa is neu am lai o amser na chyfnod llawn.
(Statement of award of Maternity Allowance).
BM12 Llythyr yn gofyn pam na wnaed cais am lwfans mamolaeth mewn pryd.
(Letter asking for reasons for a late claim).
BM25A Llythyr yn hysbysu y telir lwfans mamolaeth os gohirir y talu oherwydd bod yr ymgeisydd ya parhau i weithio.
(Statement of entitlement to maternity allowance with form attached to report cessation of work).
BUDD-DÂL PLENTYN
CH2 Cais cychwynnol am fudd-dâl plentyn.
(Claim for Child Benefit).
PENSIWN YMDDEOL
BR1 Cais am bensiwn ymddeol ar eich yswiriant eich hun.
(Application for Retirement Pension).
BR1A Ffurflen gais am bensiwn ymddeol—gwraig ar yswiriant ei gŵr.
(Application for Pension by wife-based on husbands contributions).
BR1C Ffurflen gais am bensiwn ymddeol—gwraig sy'n dibynnu ar bensiynwr ar gyrraedd ohono 60 oed.
(Application for Pension by wife—based on husbands contributions if he has claimed an increase of pension for her).
BR33M Gwahoddiad i geisio pensiwn ymddeol ar gyfer dyn sydd wedi talu yswiriant ac ar fin cyrraedd ei 65.
(Letter sent to man nearing age 65 explaining conditions of Pension).
BR33W Gwahoddiad i geisio pensiwn ymddeol ar gyfer dynes sydd wedi talu yswiriant ac ar fin cyrraedd ei 60.
BR61 Hysbysiad am newid mewn amgylchiadau.
(Form for applicant to notify changes of circumstances).

BUDD-DALIADAU I WRAGEDD GWEDDW
BW1 Ffurflen gais am fudd-dâl gweddw.
(Claim for Widows Benefit).
CARDIAU YSWIRIANT A CHYFRANIADAU
CF8 Ffurflen gais am rif yswiriant gwladol, a cherdyn cyfraniadau.
(Application for National Insurance Number).
CF9 Penderfyniad gwraig briod i dalu cyfraniadau yswiriant gwladol neu beidio.
(Married Woman's election form).
CF10 Cais ar sail incwm isel am ganiatád i beidio á thalu cyfraniadau yswiriant gwladol.
(Application for certificate of exemption on grounds of low income).
CF17 Tystysgrif caniatáu eithriad ar sail enillion isel.
(Certificate of exemption from class 2 contributions).
CF128 Cais am lwfans am stampiau oherwydd i gerdyn yswiriant gwladol gael ei golli neu ei ddinistrio.
(Application for allowance for lost or destroyed National Insurance card).
CF169(RN1) Llythyr i berson sy'n cyflogi ei hun ac sy'n hawlio ci fod yn analluog i gyfrannu.
(Notice of position on unpaid contributions for the self-employed).
CF169A Llythyr at un a gyflogir ac sy'n honni na all dalu cyfraniadau cysylltiedig ag enillion.
(Notice of position on unpaid earnings related contributions).
CF191 Llythyr i fynnu tystysgrif briodas.
(Enquiry about change of name).
AMRYWIOL
BF112 Ffurflen cydnabod cais.
(Acknowledgement of Medical Certificate).
BF113 Nodyn a roir gyda ffurflen gais a ddychwelwyd i ymgeisydd.
(Request for completion of marked questions).
BF124 Llythr yn gofyn pryd y bwriada plentyn adael yr ysgol.
(Letter enclosing declaration of full time education of children over 15).
BF127 Llythyr i ymgeisydd ynglŷn ag enillion gwraig ddibynnol.
(Declaration of working status of wife).
BF225 Cais am ychwanegiad mewn pensiwn analluedd, pensiwn ymddcol neu atodiad anghyflogedig ar gyfer gwraig.
(Claim for increase of Pension or Benefit in respect of wife).
CM1 Cais am dystysgrif hawl i dderbyn triniaeth feddygol yn ystod arhosiad dros dro yn un o wledydd y gymuned.
(Application for form E111).
MF2 Cais am dystysgrif geni.
(Request for Birth Certificate).
MF23 Llythyr i ymgeisydd yn gofyn am drefhu cyfarfod ar ô1 ymwcliad aneffeithiol.
(Letter saying a visiting officer has called with reply slip to make a fresh appointment for a home visit or office interview).

In addition, the following forms are being translated and will shortly be available in Welsh:

SCI Self certification of sickness.
BF11D Notes on sickness or industrial injury benefit and on increases for dependants.
SSP1E Statutory sick pay (transfer case).
SSP1T Statutory sick pay (excluded groups).
B1 Supplementary Benefit—postal claim form.
(B1 Student) Supplementary Benefit—postal claim form for students.

Back to